Thông báo đăng ký đề tài đồ án toán học kỳ 1/2017-2018

Sinh viên xem danh sách đồ án (danh sách đính kèm) liên hệ giảng viên để đăng ký đề tài đồ án theo mẫu và gửi về văn phòng khoa bản đăng ký đề tài đồ án có chữ ký giảng viên hạn chót 25/8/2017.

* Lưu ý đối với sinh viên làm đồ án:

- Sinh viên xem tập tin hình thức đồ án để làm đúng mẫu (văn phòng Khoa sẽ không nhận những trường hợp làm sai hình thức).

- Thời gian nộp đồ án bản hoàn chỉnh về văn phòng khoa từ ngày 11/12 đến 15/12/2017 gồm 02 quyển báo cáo và 02 đĩa CD

Sinh viên làm đồ án chú ý kỹ các mốc thời gian và hình thức trình bày để làm đúng theo quy định. Văn phòng Khoa sẽ không giải quyết đối với các trường hợp trễ hạn hoặc không làm đúng theo quy định.

Sinh viên lấy mẫu đăng ký đề tài đồ án và hình thức trình bày đồ án tại đây

Danh sach do an HK1, 2017-2018ChinhThuc

242 lượt xem tổng cộng, 4 lượt xem hôm nay