Thông báo đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 4/2018

Sinh viên kiểm tra để biết danh sách sinh viên đủ/không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp tại đây

Tất cả sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận theo thông báo từ Phòng đại học (trừ 05 sinh viên trước tiến độ phản hồi không làm trong đợt này) xem danh sách đề tài khóa luận và liên hệ giảng viên để đăng ký đề tài  khóa luận và gửi về văn phòng khoa bản đăng ký khóa luận theo mẫu có chữ ký giảng viên hạn chót  thứ tư ngày 04/10/2017.

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký đúng tên đề tài khóa luận đã được duyệt. Văn phòng Khoa sẽ không nhận đăng ký sai tên đề tài.

- Hàng tuần sinh viên phải đưa phiếu tiến độ thực hiện khóa luận (theo mẫu) để giảng viên hướng dẫn ký tên đánh giá tỷ lệ hoàn thành và nộp phiếu về văn phòng Khoa kiểm tra chậm nhất thứ sáu tuần hàng tuần. Nếu sinh viên có 02 tuần liên tiếp giảng viên không ký tên đánh giá trên phiếu tiến độ thực hiện khóa luận và sau 1/2 thời gian làm khóa luận sinh viên được giảng viên đánh giá dưới 50% tiến độ hoàn thành sinh viên sẽ không được tiếp tục làm khóa luận.

- Sinh viên nộp 3 bản báo cáo Khóa luận + 3 bản CD hoàn chỉnh về văn phòng Khoa hạn chót 15/01/2018.

Sinh viên làm khóa luận lưu ý kỹ các mốc thời gian và hình thức trình bày để làm đúng theo quy định. Khoa sẽ không giải quyết đối với các trường hợp trễ hạn hoặc không làm đúng theo quy định.

Sinh viên xem mẫu đăng ký đề tài, hình thức trình bày khóa luận, phiếu theo dõi tiến độ tại đây, sinh viên trình bày bằng tiếng Anh vui lòng lấy mẫu bìa tiếng Anh mau -bia khoa luan tot nghiep-tieng Anh (new)

Sinh viên ngành thống kê xem danh sách đề tài khóa luận: de tai khoa luan_TNT4_TK

Sinh viên ngành toán ứng dụng xem danh sách đề tài khóa luận: de tai khoa luan_TNT4_TUD

656 lượt xem tổng cộng, 2 lượt xem hôm nay