Nhân sự

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Chu Đức Khánh
Giảng viên chính
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Ngô Thị Bích Hoa
Thạc sỹ
Trợ lý trưởng khoa
3
Đào Nguyên Anh
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn toán chuyên ngành
4
Cao Xuân Phương
Thạc sỹ – NCS
Trưởng bộ môn thống kê
5
Trần Bá Nhẫn
Giảng viên chính
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn toán kinh tế
6
Lê Trung Nghĩa
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn toán kỹ thuật
7
Dominique Haughton
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên – Nghiên cứu
8
Nabendu Pal
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên – Nghiên cứu
9
Đặng Đình Hải
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên – Nghiên cứu
10
Nguyễn Thị Kim Thúy
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
11
Nguyễn Huy Tuấn
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên – Nghiên cứu
12
Lê Thị Thanh Loan
Tiến sỹ
Giảng viên
13
Trần Thị Phượng
Tiến sỹ
Giảng viên
14
Trần Minh Phương
Tiến sỹ
Giảng viên
15
Lê Văn Út
Tiến sỹ
Giảng viên
16
Nguyễn Tiến Dũng
Tiến sỹ
Giảng viên
17
Kiều Thế Đức
Tiến sỹ
Giảng viên
18
Võ Minh Phổ  Giảng viên chính
Tiến sỹ
Giảng viên
19
Phan Thành Việt
Tiến sỹ
Giảng viên
20
Evgenii Bashkirov
Tiến sỹ
Giảng viên
21
Nguyễn Duy Vỹ
Tiến sỹ
Giảng viên
22
Trương Bửu Châu
Tiến sỹ
Giảng viên
23
Trần Thị Thùy Nương
Thạc sỹ – NCS
Giảng viên
24
Cao Thị Hồng Nhung
Thạc sỹ – NCS
Giảng viên
25
Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh
Thạc sỹ – NCS
Giảng viên
26
Lý Sel
Thạc sỹ – NCS
Giảng viên
27
Thạch Thanh Tiền
Thạc sỹ – NCS
Giảng viên
28
Dương Thanh Phong
Thạc sỹ – NCS
Giảng viên
29
Phó Kim Hưng
Thạc sỹ – NCS
Giảng viên
30
Thân Thị Hồng
Thạc sỹ – NCS
Giảng viên
31
Nguyễn Quốc Cường
Thạc sỹ
Giảng viên
32
Phan Đông Huyền
Thạc sỹ
Giảng viên
33
Phạm Thành Trí
Thạc sỹ
Giảng viên
34
Nguyễn Hoàng Tuấn
Thạc sỹ
Giảng viên
35
Bùi Hữu Toàn
Thạc sỹ
Giảng viên
36
Huỳnh Văn Kha
Thạc sỹ
Giảng viên
37
Trịnh Minh Huyền
Thạc sỹ
Giảng viên
38
Nguyễn Thị Hồng Loan
Thạc sỹ
Giảng viên
39
Chế Ngọc Hà
Thạc sỹ
Giảng viên
40
Nguyễn Bác Huy
Thạc sỹ
Giảng viên
41
Lê Trường Nhật
Thạc sỹ
Giảng viên
42
Nguyễn Quốc Bảo
Thạc sỹ
Trợ giảng
43
Phạm Thành Công
Cử nhân
Dạy thực hành
44
Nguyễn Văn Khoa
Cử nhân
Dạy thực hành
45
Nguyễn Thanh Tơ
Cử nhân
Dạy thực hành
46
Nguyễn Xuân Sinh
Cử nhân
Dạy thực hành
47
Trương Thị Thanh Phương
Cử nhân
Dạy thực hành
48
Phạm Châu Anh Thy
Cử nhân
Dạy thực hành

9,135 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay